skuldjouren

Överskuldsatt-Skuldjouren Gotland hjälper

Årsmöte 2018

Ladda ner- Kallelse årsmöte 2018

Kallelse till Årsmöte 2018
Mötesdag: Tisdag 20 mars 2018
Mötesplats: Kontoret på Signalgatan 13 D
Mötestid: 15,30
1. Mötet öppnas av föreningens ordförande
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare
5. Upprättande av röstlängd
6. Fråga om årsmötet kallats i behörig ordning
7. Fastställande av dagordning
8. Styrelsens verksamhetsberättelse
9. Styrelsens årsredovisning
10. Revisorernas berättelse
11. Fastställande av föreningens balans- och resultaträkning
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
13. Beslut om medlemsavgift för nästa år
14. Beslut om ersättningar inom föreningen
15. Fastställande av antal styrelseledamöter
16. Val av ordförande
17. Val av vice ordförande
18. Val av kassör
19. Val av sekreterare
20. Val av övriga ledamöter
21. Val av revisorer och revisorssuppleant
22. Val av valberedning
23. Fastställande av Verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
24. Motioner
25. Övriga frågor
26. Årsmötet avslutas av föreningens ordförande
Vi kommer att efter mötet äta något gott.
Meddela om ni har någon allergi.

Glöm inte att betala årsmedlemsavgiften till:
Plusgirokonto 589401-9, 75:-/person eller 100:-/familj
Anmälan till info@skuldjouren.se eller som sms eller samtal på 0707 27 63 22
(Så vi vet hur mycket godsaker vi skall köpa)
Välkomna Eva Backman